Prof. dr Milan T. Jovanović

Prof. dr Milan T. Jovanović

Prof. dr Milan T. Jovanović

Institut Vinča

Prof. dr Milan T. Jovanović rođen je 1939. godine u Kragujevcu od oca Tome Jovanovića, elektro-mašinskog inženjera, i majke Ružice, domaćice. Osnovnu školu završio je u Kragujevcu, dok je gimnaziju započeo i završio u Beogradu. Tehnološko-metalurški fakultet upisao je 1957. godine, a diplomirao je sa prosečnom ocenom 9 na Metalurškom odseku istog fakulteta 1962. godine.
U Laboratoriji za reaktorske materijale Instituta za nuklearne nauke «Vinča» zaposlio se odmah posle završetka studija i u istoj Laboratoriji (sadašnja Laboratorija za materijale) bio je zaposlen do kraja 2002. godine kada odlazi u penziju. Kao stipendista Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) školske 1968/1969. godine boravio je u Engleskoj gde je na Univerzitetu u Birmingemu magistrirao. Doktorirao je 1978. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za naučnog saradnika izabran je 1979.,a za višeg naučnog saradnika 1986. godine. U zvanje naučnog savetnika izabran je 1993. godine. Više puta boravio je u Kanadi. Tokom 1985 i 1986. godine bio je na post-doktorskoj specijalizaciji na Univerzitetu u Torontu, a od 1993. sa povremenim prekidima do 1997. godine na Univerzitetu Alberta u Edmontonu, boravio je kao profesor po pozivu. Sve do odlaska u penziju nalazio se na mestu šefa Odeljenja za metale. Posle odlaska u penziju i dalje je aktivan u istraživačkom radu.
dr Milan T. Jovanović je član predsedništva Saveza inženjera metalurgije Srbije i Crne Gore i redakcije časopisa «Journal of Serbian Chemical Society». Član je American Society for Metals (ASM), American Metallographic Society i Society for Advanced Materials Processing Engineers (SAMPE). Sa grupom saradnika bio je 1977. godine nagrađen Godišnjom nagradom Instituta u Vinči, a 1981. godine i Godišnjom nagradom Laboratorije za materijale. Nekoliko puta radovi su mu bili nagrađeni na konferencijama ETAN-a, a jedan diplomski rad čiji je bio naučni rukovodilac dobio je Oktobarsku nagradu grada Beograda 1991. godine.
Celokupna naučna aktivnost dr Milana T. Jovanovića vezana je za osnovna i usmerena istraživanja u oblasti fizičke metalurgije i nauke o materijalima. Objavio je ukupno 165 naučnih i stručnih radova, od toga 45 radova u međunarodnim časopisima i 14 radova u nacionalnim časopisima, a referisao 72 rada na međunarodnim i domaćim konferencijama. Osim toga, pod njegovim naučnim rukovodstvom urađena su četiri diplomska rada, pet magistarskih radova i jedna doktorska teza.
Veliki deo istraživačke delatnosti dr Milana T. Jovanovića bio je posvećen fundamentalnom ispitivanju procesa ojačavanja legura. U više naučnih radova, kao i u doktorskoj tezi, ispitivani su mehanizam termičkog taloženja, uticaj prethodne deformacije na kinetiku termičkog taloženja (deformaciono starenje), kao i mehanizam termičkog taloženja koje se odvija pod istovremenim dejstvom temperature i deformacije (dinamičko deformaciono starenje.
Baveći se istraživanjem mikrostrukture i mehaničkih osobina metalnih materijala za primenu na visokim temperaturama (superlegure i intermetalna jedinjenja) dr Milan T. Jovanović objavio je više naučnih radova. Posebno poglavlje među ovim istraživanjima bilo je dobijanje superlegura sa usmerenom, pa čak i monokristalnom strukturom. Tehnologija proizvodnje turbinskih lopatica mlaznih aviona sa usmerenom i monokristalnom strukturom pripada oblasti visoke tehnologije, a grupa istraživača u Laboratoriji za materijale uspela je da dobije odlivke superlegura sa takvom strukturom. U novije vreme bavio se istraživanjima u oblasti intermetalnih jedinjenja, tj. aluminida nikla i titana koji predstavljaju najnoviju generaciju metalnih materijala za primenu na povišenim temperaturama.
Tokom nekoliko godina boravka u Kanadi i sarađujući sa kanadskom nuklearnom agencijom (AECL) i istraživačkim centrom HYDRO, rezultatima svojih istraživanja doprineo je boljem upoznavanju mnogobrojnih parametara koji utiču na proces tzv. usporenog pucanja hidrida. Njegovi rezultati u oblasti loma hidrida doprineli su boljem upoznavanju procesa nastajanja hidrida, kao i njihovog uticaja na osobine materijala koji se koriste u nuklearnoj tehnologiji.
Sa grupom saradnika radio je na osvajanju tehnologije proizvodnje implanata od legura titana namenjenih ortopedskoj i stomatološkoj hirurgiji.
Radovi koji najbolje daju opis aktivnosti dr Milana T. Jovanovića su:
M. Jovanović, “The Isothermal Growth of Secondary Phase Particles in a Dilute Uranium Alloy”, Journal of Nuclear Materials, 35 (1970), 223-230.
M. Jovanović, B. Đurić, Đ. Drobnjak, O. Nesić, R. Kostić, “Ageing of Cu-Be Alloys with and without Cobalt Addition”, Materials Science and Technology, 2 (1986), 122-128.
M. Jovanović, A. Stern, H. Kneis, G.C. Weatherly, M. Leger, “Thermal Diffusion of Hydrogen and Hydride Precipitation in Zr-Nb Pressure Tube”, Canadian Metallurgical Quarterly, 27 (1988), 323-330.
M.T. Jovanović, S. Tadić, “Influence of Temperature Exposure on Microstructure and Creep Resistance of IN-100 Superalloy”, Materials Characterization, 30 (1993), 3-12.
M.T. Jovanović, G.K Shek, H. Seahra, R.L. Eadie, “Metallographic and Fractographic Observations of Hydrides During Delayed Hydride Cracking in Zr-2.5%Nb Alloy”, Materials Characterization, 40 (1998), 15-25.
M.T. Jovanović, Z. Mišković, B. Lukić, “Microstructure and Stress Rupture Life of Polycrystal, Directionally Solidified and Single Crystal Castings of Nickel-Based IN 939 Superalloy”, ibid., 40 (1998), 261-268.
M.T. Jovanović, R.L. Eadie, Y. Ma, M. Anderson, S. Sagat, V. Perović,
“The Effect of Annealing on Hardness, Microstructure and Delayed Hydride Cracking in Zr-2.5Nb Pressure Tube Material”, Materials Characterization, 47 (3-4) (2001), 259-268.